Civiele Techniek nummer 1/2 2015

(Thema Water)
Verschijnt 29 januari 2015
Aardbevingsbestendige keringen

Aardbevingsbestendige keringen
Ook de (natte) infrastructuur in Groningen kan schade ondervinden van aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning. Daarom is waterschap Noorderzijlvest versneld gestart met de voorbereidingen van dijkverbeteringen.

Kribben wijken voor langsdammen


Kribben wijken voor langsdammen

In het kader van Ruimte voor de Rivier werkt Rijkwaterstaat tussen Nijmegen en Gorinchem aan kribverlaging en op twee plaatsen verdwijnen de kribben zelfs helemaal. Ze maken plaats voor iets nieuws: langsdammen.
Waterontspanner


De Waterontspanner: stevige dijken door verticale drainage

Hoe kun je een dijk versterken zonder dat het een enorme impact heeft op het omliggende landschap? Advies- en ingenieursbureau Movares bedacht samen met Waterschap Rivierenland een innovatieve oplossing: de Waterontspanner.
Getijdecentrale

Getijdencentrale Brouwersdam

Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keerzijde; het ontwerp van de dam bleek niet duurzaam.
Elastocoast

Onderzoek naar polyurethaan gebonden breuksteen

Polyurethaan gebonden breuksteen is een innovatief en duurzaam dijkbekledingsmateriaal
en is gecommercialiseerd onder de naam Elastocoast, ontwikkeld door chemieconcern BASF. Advies- en ingenieursbureau ARCADIS helpt BASF met onderzoek en advisering voor toepassing van het materiaal in de waterbouwkunde.MOSE

MOSE gaat Venetië beschermen
MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) is bedoeld om een stormvloedkering te bouwen waarmee de lagune van Venetië kan worden afgesloten. Een prestigieus project met Nederlandse inbreng. Een terugblik.

Brakke buffer

’Pompen of verzilten’: brakke buffer tegen oprukkend zout
Verzilting is een nauwelijks te onderschatten probleem voor het westen van ons land. Onder de titel ‘Pompen of verzilten’ presenteerde Royal HaskoningDHV tijdens de Waterbouwdag op 13 november in Rotterdam een kosteneffectieve oplossing voor dit probleem, namelijk het aanleggen van een brakwaterbuffer met behulp van pompschepen.
Kantelsluis

De Kantelsluis

Een revolutionair systeem om hoge schepen onder een brug door te leiden. Het werd bedacht door Royal HaskoningDHV en heeft als resultaat dat er minder vaak voor een geopende brug hoeft te worden gewacht.
Suez

Historie: het Suezkanaal
Oktober 2014 kreeg een consortium van Boskalis, Van Oord, NMDC en Jan de Nul Group een contract van de Suez Canal Authorities voor de uitbreiding van het Suezkanaal. Het is de zoveelste, maar wel de meest ingrijpende verbouwing van het kanaal 163 km lange kanaal dat in 1869 werd geopend.
reliability


Reliability engineering in de civiele techniek, wat doen we ermee?

Helaas komt het met enige regelmaat voor dat onze infra-systemen niet functioneren, met vertragingen en economische schade als gevolg. ‘Reliability engineering’ brengt de verschillende disciplines binnen de infra-systemen samen om te komen tot een goed en betrouwbaar systeem.Doorlatendheidstest onder de loep
De doorlatendheid van de bodem is één van de bepalende factoren voor het dimensioneren en het functioneren van infiltratie- en drainagesystemen. Wareco Ingenieurs heeft de Leidraadmodule ‘Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage’ in opdracht van Stichting Rioned geactualiseerd.